กระดานสนทนา (Q & A)

|  ตั้งกระทู้ใหม่ (Q) |  แสดงหัวข้อกระทู้  |

กระทู้ที่ : 57
ปัญหาในกรอก เมนู 213 และ 226 ของหลักสูตร 393
รหัสหลักสูตร 393 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ขอแก้ไขดังนี้
ในเมนู 213 รายวิชา
1. 01416423-01 พันธุศาสตร์สัตว์ และ 01416401-01 พันธุศาสตร์กับสังคม
ขอแก้ไขสาขาวิชาที่เป็นเจ้าของรายวิชา จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นสาขาวิชาพันธุศาสตร์
2. 01416441-01 พันธุศาสตร์ของเซลล์เบื้องต้น เลือกหมวดวิชาไม่ได้

ในเมนู 226 มคอ. 3 ตั้งต้น
1. 01416454-01 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น แก้ วิชาเฉพาะเลือก เป็น วิชาเฉพาะบังคับ
2. 01416401-01 พันธุศาสตร์กับสังคม ไม่ปรากฏรายวิชาในหลักสูตร แต่มีวิชารหัส 01416401 (ไม่มี 01) ไปปรากฏในหลักสูตรจิตวิทยา และไม่สามารถกรอกข้อมูล
3. 01416422-01 พันธุศาสตร์พืช, 01416456-01 พันธุวิศวกรรม, 01416483-01 พันธุพิษวิทยา ขึ้นไม่สังกัดภาควิชา
4. 01416458-01 พันธุวิศวกรรมปฏิบัติการ เข้าไปกรอกข้อมูลไม่ได้ ขึ้นสถานะเป็น "รอผลการพิจารณา"

5.01416424-01 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการถ่ายฝากยีนในพืช ไม่เปิดมาหลายปีแล้ว และการปรับปรุงหลักสูตรปี 2560 ได้ขอยกเลิกรายวิชานี้แล้ว ให้กรอกอย่างไรดีคะ


 
2560-04-21 19:39

ความคิดเห็นที่ : 1
ขออภัยในความไม่สะดวก ทาง สทป.จะมีหนังสือแจ้งอีกครั้ง เมื่อปรับปรุงระบบแล้วเสร็จค่ะ
 
2560-05-17 08:20

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* ความคิดเห็น :
* โดย :