กระดานสนทนา (Q & A)

|  ตั้งกระทู้ใหม่ (Q) |  แสดงหัวข้อกระทู้  |

กระทู้ที่ : 70
รายชื่อผู้ที่สามารถกรอก มคอ.2 ของมหาบัณฑิต วศ.อาหารด้วยค่ะ
รบกวนเพิ่มรายชื่อผู้ที่สามารถกรอก มคอ.2 ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการอาหารด้วยค่ะ
อ.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์ e-mail:fengwkw@ku.ac.th
 
2560-07-24 17:03

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* ความคิดเห็น :
* โดย :