กระดานสนทนา (Q & A)

|  ตั้งกระทู้ใหม่ (Q) |
ลำดับ หัวข้อกระทู้ โดย ตอบ
72  หลักสูตรที่มีทั้งภาคปกติ และ ภาคพิเศษ ไม่ทราบวิธีการกรอก แผนการรับนิสิตและงบประมาณ ค่ะ  อ.นิภาวรรณ 0
71  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2560 กำแพงแสน  ศิวดล fengsds 0
70  รายชื่อผู้ที่สามารถกรอก มคอ.2 ของมหาบัณฑิต วศ.อาหารด้วยค่ะ  อ.วงศ์ผกา 0
69  รบกวนเพิ่มรายชื่อกรอก มคอ. 2 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมการอาหาร  อ.กอบศักดิ์ fengkska 0
68  การนำเข้าข้อมูลหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมการอาหาร หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 เข้าระบบ KU-TQF  กอบศักดิ์ fengkska 1
67  ชื่อปริญญาหลักสูตร วท.ม.(สาขาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะประมง  จินตนา โทร.4077 0
66  ชื่อหลักสูตร วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)  จินตนา ด4077 0
65  ไม่มีชื่อหลักสูตรศศ.บ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว  ณัฐนัน 1
64  หลักสูตรของ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี)หลักสูตรนานาชาติ  ณัฐนัน 1
63  ไม่มีหลักสูตรโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาตฺิ)  admin 1
62  ไม่ขึ้นปุ่มจัดทำ มคอ 3 ในหน้าเเสดงรายวิชา  admin 0
61  รายวิชาที่เป็นหลักสูตรของ ป โท เเต่มีการจัดทำ มคอ 3 ในหลักสูตรป เอก  admin 0
60  ไม่สามารถกำหนดโครงสร้างหลักสูตรได้ มคอ.2  ณัฐนัน 1
59  หน่วยกิตของ วิชา สัมมนา  admin 1
58  กรอกรายวิชาของแต่ละสาขาวิชาไม่ได้  réplique cartier tank prix 5
57  ปัญหาในกรอก เมนู 213 และ 226 ของหลักสูตร 393  admin 1
56  กรอกข้อมูลแล้วบันทึกไม่ได้ค่ะ  admin 1
55  หลักสูตรปรับปรุง 2560 ไม่มีในระบบ  admin 3
54  จะลบรายวิชาตั้งต้นได้อย่างไร  admin 1
53  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) คณอุตสาหกรรมเกษตร  ธุรการ 8
52  การกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ไม่ตรงกับ curmap  admin 1
51  การกรอกข้อมูลวิชาที่เปลี่ยนรหัสวิชาและเปิดซ้ำรหัสเดิมแต่คนละวิชา  admin 1
50  แผนกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ ขึ้นข้อย่อยเกิน  admin 1
49  มคอ.2 แผนที่กระจายความรับผิด  admin 2
48  มคอ.2 หมวด 4 ไม่สามารถกรอกแผนกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้  admin 1
47  มคอ.2 ในหมวดที่ 3 นั้น ไม่แสดงภาระงานของอาจารย์  admin 1
46  ไม่เห็นรายวิชาในเมนู 226 เพื่อจะจัดทำข้อมูล มคอ.3 ตั้งต้น  admin 1
45  ขอเพิ่มเข้าหลักสูตรและ มคอ. (KU-ISEA: CUR)  admin 2
44  การเพิ่มรายวิชาใน มคอ2  admin 1
43  ต้องการขอคำแนะนำติดต่อใครค่ะ  admin 1
หน้าที่ :  ( 1 )[2][3]