กระดานสนทนา (Q & A)

|  ตั้งกระทู้ใหม่ (Q) |
ลำดับ หัวข้อกระทู้ โดย ตอบ
42  ภาระงานอาจารย์  admin 2
41  รายวิชาตั้งต้น 213 เกินค่ะ  admin 1
40  ใน มคอ.3 วิชาที่ต้องเรียนก่อนขึ้นซ้ำ 2 ครั้ง แต่รายวิชาที่เรียนพร้อมกันไม่ขึ้น  admin 3
39  กรุณาเพิ่มชื่ออาจารย์ที่กรอก มคอ.2  admin 1
38  มคอ.2 ข้อ 2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ไม่สามารถกรอกตัวเลขได้  admin 1
37  กรอกข้อมูล มคอ2 เสร็จแล้ว เข้าใจผิดไปคลิ๊กเสนอพิจาราณา มคอ.2 จะแก้ไขทำอย่างไร  admin 1
36  ต้องการลบข้อมูลรายวิชาที่อยู่ในระบบหัวข้อ 213 รายวิชา ที่ซ้ำกัน  admin 1
35  เพิ่มชื่ออาจารย์ที่เข้ากรอก มคอ 2  เนตรนภา อัฐวงศ์ 4
34  มีปัญหารายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  admin 2
33  การเพิ่มข้อมูลอาจารย์พิเศษที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  admin 2
32  รหัสวิชาผิด,reportไม่ถูกต้อง  admin 1
31  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  admin 1
30  การกรอกรายวิชาในเล่มหลักสูตรที่ปรับปรุง เล่มที่2  กัญรินทร์ 3
29  บันทึกแล้วข้อมูลหาย  admin 1
28  ระบบเข้าไม่ได้ค่ะ  admin 1
27  รบกวนแก้ไข version รายวิชาตั้งต้น  admin 1
26  ข้อมูลมคอ.ตั้งต้น  admin 3
25  รายวิชาแบบ 1-3 หน่วยกิต ต้องทำอย่างไร  admin 1
24  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชื่อภาควิชา แก้ไขไม่ได้ครับ  admin 1
23  ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้  admin 7
22  ข้อมูลปีพ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา ของอาจารย์ผิด  admin 1
21  ไม่สามารถเพิ่มแผนการสอน เมนู 226 ข้อมูลตั้งต้น มคอ.3  admin 4
20  รายวิชาซ้ำจะลบทิ้งอย่างไร  admin 1
19  252 ข้อมูล มคอ.2 ไม่ขึ้นระบบปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา  admin 1
18  การแก้ไขรหัสวิชา  admin 1
17  ไม่พบมคอ. 2 ในระบบ  admin 3
16  ค้นหาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรไม่พบข้อมูล  admin 1
15  วิชาเฉพาะพื้นฐานไม่ปรากฎหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร  admin 1
14  ชื่อปริญญาใน มคอ.2 ผิด จะทำอย่างไร ?  ผู้ประสานงานคณะ 5
13  ในเมนู 213 วิชาที่ต้องเรียนก่อน ตรงช่อง "รูปแบบการตรวจสอบ" ต้องเลือกอันไหนค่ะ  admin 1
หน้าที่ :  [1]( 2 )[3]